දෙයියෝ සාක්කි

කතකගේ පෙම පතා හරකකුගේ වෙස් අරන්

ඇය, එම ගමේ කුඩා නිවෙසක් තනාගෙන ගොවිතැනක් කරගෙන තම දරු දෙදෙනා ද සමග නම්බුකාර ලෙස ජීවත් වූ

More News »

add_one