දෙයියෝ සාක්කි

පයින් යන තරුණියන් පේන්න බැරි තරුණයා මාට්ටුවෙයි

අඳුර වැටෙමින් පවතින අවස්ථාවලදී මහමග පයින් ගමන් ගන්නා තරුණියන්ගේ පපු පෙදෙස තදින් මිරිකා පලා යාමට

සුදු කතගේ ඡායාරූපයක් ගෙදර ජංජාලයක්

තම සැමියාගේ දුරකතනයේ ඔහු සුදු ජාතික කාන්තාවක් සමග ඇගේ කරට අත දාගෙන ගත් ඡායාරූපයක් තිබෙනු

අද අපේ දවස


More News »

add_one