දෙයියෝ සාක්කි

ඡන්ද ලකුණ ඉදිරියේ බෑනාගේ උපදෙස් අනුව ඇඟිලි සලකුණ තියලා

සබරගමුව පළාතේ පිටිසර ගම්මානයක ජීවත්වූ මේ ඡන්ද දායකයා කුඩා කාලයේ සිට ඉගෙනීමට කැමැත්තක් නොදක්වා

More News »

add_one