දෙයියෝ සාක්කි

නව වසරට සුබ පැතූ කැලැන්ඩරයක් පෙන්වමින් වඳුරෙක් ගහ උඩ ඉඳලා

දකුණු පළාතේ උප නගරයක් ආසන්න කඩ මණ්ඩියක් අසල සිටි වඳුරෙකි. මේ වඳුරා දිගු කලක් කඩවලින් ලද විවිධ ආහාර මත පෝෂණය වූ හීලෑ එකෙකි.

More News »

add_one