දෙයියෝ සාක්කි

පොලිසියෙන් ගැලවෙන්න නවාතැන් දුන් අයගේ නිවෙසත් ශුද්ධ කරලා

අහිංසකයින් අත්අඩංගුවට ගන්නවා යයි කියමින් පොලිසියට බැන බැන සොරකුට පොලිසියෙන් වහන්වීමට සිය නිවසේ

More News »

add_one